slider foto Robero

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Wij werken veelal met SKJ geregistreerde medewerkers, zoals de Jeugdwet van ons verwacht. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Een SKJ-registratie toont aan dat de pedagogisch medewerker de ervaring, kennis en vaardigheden heeft en houdt om goede hulp te bieden in complexe situaties.

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001 Jeugdzorg

PerspektieV heeft het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 Jeugdzorg toegekend gekregen en ieder jaar moeten we aantonen hoe we aan de kwaliteit van onze zorg hebben gewerkt en hoe we deze willen verbeteren. Met de toezegging van dit kwaliteitskeurmerk kunnen we duidelijk aantonen dat we de organisatie van onze zorg op orde hebben. Ook de feedback van de Jongerenraad en het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek passen wij waar mogelijk toe.

ISO 9001 certificaat uitsnede
Begeleidingsplan PerspektieV

Privacy

Wij gaan heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. We hebben een aantal gegevens nodig om de zorg goed uit te kunnen voeren, maar niet meer informatie nodig dan strikt noodzakelijk. Wij hebben daarom privacyverklaring gepubliceerd, die vind je hier. Als er een datalek is handelen wij volgens de meldplicht datalekken. Download hier het protocol datalekken.

Klacht indienen

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat jij als cliënt en/of je wettelijk vertegenwoordigers zoals ouders ontevreden zijn over de geboden zorg. We hanteren hier een interne klachtenregeling voor. In deze klachtenregeling kun je lezen waar je allemaal terecht kunt. Download hier de klachtenregeling.

Wanneer je klachten hebt over de zorg kun je dit het beste als eerste met de betrokken hulpverlener bespreken. Jullie kunnen samen naar een oplossing zoeken. Wanneer je er niet uitkomt kun je ook bij de teamleider of de gedragswetenschapper van de locatie terecht. Mochten bovenstaande opties onvoldoende uitkomst bieden dan kan de klacht ingediend worden bij het management van PerspektieV, mail dan je klacht naar klacht@perspektiev.nl.

Ter ondersteuning, of om je klacht te helpen verwoorden, kun contact opnemen met de vertrouwenspersoon. In de klachtenregeling lees je hoe je terecht kunt bij het AKJ als je zorg vanuit de Jeugdwet ontvangt.

Je hebt ook het recht om direct een klacht in te dienen bij een onafhankelijk partij. Wij zijn daarvoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Hier zijn verschillende klachtmogelijkheden. De mogelijkheden die je hebt staan in de interne klachtenregeling beschreven.

Pennenbak kantoor
logo klachtenportaal zorg

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Het officieel indienen van een klacht doe je bij het Klachtenportaal Zorg. Hun online klachtenformulier vind je hier

Zodra zij je klacht hebben ontvangen (per e-mail of per post), neemt een van hun onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen contact met je op. Hij of zij onderzoekt de klacht en de gewenste oplossing. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. Daarnaast heeft de OR inzage in bedrijfseconomische beslissingen van de organisatie en heeft advies en-/of instemmingsrecht hierin. De OR van PerspektieV telt vijf collega’s of raadsleden: Jan Wijenberg, Christa Druif, Bert Niezing, Roberto van Midden en Ruben Bouwhuis.

Mocht je meer van hen willen weten, of heb je vragen of suggesties? Trek een van de collega’s aan zijn of haar mouw, of benader hen via  ondernemingsraad@perspektiev.nl.

OR PerspektieV
Samen in overleg

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het dagelijkse leidinggeven binnen de organisatie. En geven gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De leden van de Raad zijn niet direct betrokken in de organisatie, maar zijn onafhankelijk en extern.

Client tevredenheids onderzoek (CTO)

PerspektieV gebruikt verschillende instrumenten en methoden om de kwaliteit van zorg te bewaken en de tevredenheid van cliënten te monitoren. Eén daarvan is het jaarlijks uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze factsheet bevat een samenvatting van de uitkomsten van het Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) PerspektieV 2023.
Het cliënttevredenheidsonderzoek bij PerspektieV bestaat uit het invullen van een vragenlijst door cliënten. De vragenlijst bestaat uit 39 vragen en kon digitaal worden ingevuld. De vragenlijst bestaat uit de thema’s ‘Toegankelijkheid van voorzieningen’, ‘Uitvoering van de zorg’, ‘Effect van de hulp’ en ‘Algemene mening over de organisatie’. De CTO-meting is afgenomen in de periode oktober/november in 2023.
De vragenlijsten zijn uitgereikt door medewerkers van PerspektieV. Cliënten konden de vragenlijst zelfstandig invullen of eventueel met hulp van anderen. In totaal zijn 100 cliënten benaderd om de vragenlijst in te vullen. In totaal zijn in 2023 25 vragenlijsten ingevuld. De respons van het cliënttevredenheidsonderzoek komt hiermee op 25%.
Uit het onderzoek blijkt dat cliënten overwegend positief zijn over de hulp & ondersteuning die zij van PerspektieV ontvangen. Op veelal de meeste onderdelen is bij meer dan de helft van de cliënten effect te merken, bijvoorbeeld als het gaat om het effect van de hulp op het opgroeien, effect van de hulp op zelfstandigheid en zelfredzaamheid etc. De geruime meerderheid van de cliënten beveelt PerspektieV aan bij anderen (84%).