slider foto Robero

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Wij werken veelal met SKJ geregistreerde medewerkers, zoals de Jeugdwet van ons verwacht. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Een SKJ-registratie toont aan dat de pedagogisch medewerker de ervaring, kennis en vaardigheden heeft en houdt om goede hulp te bieden in complexe situaties.

Kwaliteitskeurmerk ISO 9001 Jeugdzorg

PerspektieV heeft het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 Jeugdzorg toegekend gekregen en ieder jaar moeten we aantonen hoe we aan de kwaliteit van onze zorg hebben gewerkt en hoe we deze willen verbeteren. Met de toezegging van dit kwaliteitskeurmerk kunnen we duidelijk aantonen dat we de organisatie van onze zorg op orde hebben. Ook de feedback van de Jongerenraad en het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek passen wij waar mogelijk toe.

ISO 9001 certificaat uitsnede
Begeleidingsplan PerspektieV

Privacy

Wij gaan heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. We hebben een aantal gegevens nodig om de zorg goed uit te kunnen voeren, maar niet meer informatie nodig dan strikt noodzakelijk. Wij hebben daarom privacyverklaring gepubliceerd, die vind je hier. Als er een datalek is handelen wij volgens de meldplicht datalekken. Download hier het protocol datalekken.

Klacht indienen

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat jij als cliënt en/of je wettelijk vertegenwoordigers zoals ouders ontevreden zijn over de geboden zorg. We hanteren hier een interne klachtenregeling voor. In deze klachtenregeling kun je lezen waar je allemaal terecht kunt. Download hier de klachtenregeling.

Wanneer je klachten hebt over de zorg kun je dit het beste als eerste met de betrokken hulpverlener bespreken. Jullie kunnen samen naar een oplossing zoeken. Wanneer je er niet uitkomt kun je ook bij zijn of haar teamleider, of de directie terecht. Mail dan je klacht naar klacht@perspektiev.nl. Ter ondersteuning, of om je klacht te helpen verwoorden, kun contact opnemen met de vertrouwenspersoon. In de klachtenregeling lees je hoe je terecht kunt bij het AKJ als je zorg vanuit de Jeugdwet ontvangt.

Je hebt ook het recht om direct een klacht in te dienen bij een onafhankelijk partij. Wij zijn daarvoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Hier zijn verschillende klachtmogelijkheden. De mogelijkheden die je hebt staan in de interne klachtenregeling beschreven.

Pennenbak kantoor
logo klachtenportaal zorg

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Het officieel indienen van een klacht doe je bij het Klachtenportaal Zorg. Hun online klachtenformulier vind je hier

Zodra zij je klacht hebben ontvangen (per e-mail of per post), neemt een van hun onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen contact met je op. Hij of zij onderzoekt de klacht en de gewenste oplossing. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. Daarnaast heeft de OR inzage in bedrijfseconomische beslissingen van de organisatie en heeft advies en-/of instemmingsrecht hierin. De OR van PerspektieV telt vijf collega’s of raadsleden: Jan Wijenberg, Christa Druif, Bert Niezing, Roberto van Midden en Ruben Bouwhuis.

Mocht je meer van hen willen weten, of heb je vragen of suggesties? Trek een van de collega’s aan zijn of haar mouw, of benader hen via  ondernemingsraad@perspektiev.nl.

OR PerspektieV
Samen in overleg

Raad van Toezicht

PerspektieV is druk doende een Raad van Toezicht te installeren. Zij zullen toezicht houden op de dagelijkse leiding en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De leden van de Raad zijn niet direct betrokken in de organisatie, maar zijn onafhankelijk en extern. Binnenkort leest u hier wie er deelnemen in onze Raad van Toezicht.