Privacyverklaring

PerspektieV vindt het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan die je ons hebt toevertrouwd. Je mag er dus vanuit gaan dat PerspektieV er alles aan doet om je privacy te beschermen.

Wanneer je contact met ons opneemt, onze website bezoekt, cliënt van ons wordt of bij ons solliciteert, dan deel je persoonsgegevens met ons. Dat gaat vaak automatisch. Wij zetten ons in om de privacy van onze cliënten, medewerkers en andere betrokkenen te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor wij kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we makkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens bij jou horen. Zoals indicatiebesluiten, beschikkingen of medische informatie. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Directe persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, enz.)
 • Contactgegevens van je naasten, wettelijke vertegenwoordiger/mentor/curator.
 • Medische informatie die wij ontvangen van je verwijzer.
 • Indicatiebesluiten of beschikkingen.
 • Aan jou verbonden correspondentie en documentatie, zoals zorgplannen en rapportages.
 • Overige voor jouw begeleiding noodzakelijke gegevens, zoals schoolgegevens, justitiële documenten en gegevens van je huisarts.
 • CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten en stagiaires.
 • VOG’s van personeelsleden.
 • Bezoekersinformatie van onze website en social media-kanalen.

Gegevens bezoekers online kanalen

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje op een website dat op je computer wordt opgeslagen. Veel cookies zijn nodig om de website goed te laten weergeven op jouw computer. Wij gebruiken vooral functionele cookies. Meer informatie vind je bij ons Cookiebeleid.

Wij maken ook gebruik van social media-koppelingen om delen van de website te delen en andere informatie te publiceren. Wij gebruiken bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en You Tube. De privacy-instellingen van deze partijen zul je op hun website aan moeten passen. Wil je meer weten over online privacy kijk dan eens op www.youronlinechoices.com.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij werken alleen met persoonsgegevens die belangrijk en noodzakelijk zijn voor een goede zorg en een goede dienstverlening. PerspektieV verwerkt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te zorgen voor goede zorg, begeleiding en ondersteunen bij het wonen, leren en werken;
 • om afspraken te maken namens en met cliënten, om deze te wijzigen of om af te zeggen;
 • om met jou (of mensen uit jouw directe netwerk) in contact te treden en te reageren op gestelde vragen;
 • voor het voeren onze (financiële) administratie en het interne beheer van PerspektieV en de woonlocaties;
 • voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde vergoedingen voor de aan jouw geleverde zorg;
 • voor (cliënt)tevredenheidsonderzoeken;
 • voor het uitoefenen van accountants- en kwaliteitscontroles;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • voor eventuele klachtenafhandeling en geschillenbeslechting;
 • om je te informeren over onze zorg- en dienstverlening;
 • voor cameratoezicht rondom de woonlocaties van PerspektieV (het protocol camerabewaking is op verzoek beschikbaar);
 • voor ons personeelsbeleid (sollicitaties en stages bijvoorbeeld);
 • voor de verdere ontwikkeling van onze website en de social media-kanalen (zie ook Cookiebeleid).

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken, indien wij dat doen op basis van  wettelijke regels, oftewel op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende juridische grondslagen, zoals gesteld in artikel 6 lid 1 sub b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • De betrokkene moet toestemming hebben gegeven voor de verwerking.
 • De verwerking moet noodzakelijk zijn voor de behandeling of de uitvoering van de (zorg)overeenkomst.
 • De verwerking vloeit voort uit een wettelijke verplichting.
 • De verwerking dien een vitaal belang van de betrokkene.
 • De verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd doel.

Daarnaast mogen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken indien deze vallen onder de wettelijke uitzonderingen op het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Verwerkingen door PerspektieV voor zorglevering, nakoming dossierplichten en de bijbehorende administratieve afwikkeling vallen onder deze uitzondering.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

PerspektieV B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die verzameld worden op alle locaties die onder PerspektieV vallen. Dat geldt voor het hoofdkantoor in Kampen, maar ook de woonlocaties in o.a. Overijssel, Flevoland, Friesland en Gelderland. Wij hanteren een Privacyreglement, waarin staat welke persoonsgegevens wij registreren, hoe wij dat doen en hoe wij die beschermen. Hieronder vind je onze contactgegevens. Zo kun je ons altijd bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of gebruik wil maken van jouw rechten:

PerspektieV
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Meeuwenplein 6
8261 WB Kampen
(038) 30 30 157
info@perspektiev.nl

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

PerspektieV werkt samen met andere organisaties, bijvoorbeeld gemeenten, zorgkantoren en andere zorgaanbieders. Soms is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met andere dienstverleners. Wij doen dit alleen als hiervoor een geldige reden is en als dit noodzakelijk is. Als het nodig is voor de uitvoering van de relatie (overeenkomst) of vanuit een wettelijke verplichting. Deze organisaties mogen jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van hun dienst en mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven aan derden.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze relatie met jou, of langer dan wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

PerspektieV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een vorm van onrechtmatige verwerking. Medewerkers van PerspektieV toegang hebben tot jouw gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. 

Wat zijn jouw rechten?

Jij heb te allen tijde het recht om in te zien welke gegevens wij van jou hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om je persoonsgegevens door PerspektieV te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor geldt dezelfde termijn van 30 dagen. De enige uitzondering geldt voor cliënten die nog zorg of begeleiding van ons ontvangen. In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

Gebruikmaken van je privacy-rechten

Om gebruik te maken van je rechten kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming van PerspektieV.

PerspektieV
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Meeuwenplein 6
8261 WB Kampen
(038) 30 30 157
info@perspektiev.nl

Wij beantwoorden jouw vraag of verzoek binnen een maand. Als het meer tijd kost, dan informeren jouw hierover binnen een maand.

Als je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie sturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in jouw persoonsgegevens.

Klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop PerspektieV omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.